Skip to main content
Հետադարձ կապ

Նկարազարդե՛ք բանաստեղծությունը կամ երգը

  • Ձեր երեխային դուր եկած կամ նոր սովորած բանաստեղծությունը արտագրե՛ք առանձին էջի վրա:
  • Կարդացե՛ք նրա համար և քննարկեք, թե ինչ կցանկանար կամ ինչ կարող է նկարել բանաստեղծության լուսանցքներում:
  • Երբ երեխան վերջացնի նկարելը, քննարկե՛ք նկարը:
  • Օգնե՛ք երեխային մտածել, թե ուրիշ ինչ կարելի է ավելացնել նկարին: