Skip to main content
Հետադարձ կապ

Գտե՛ք համընկնող քարտը

  • Պատրաստե՛ք 1-10 թվերով քարտերի երկու հավաքածու:

  • Խնդրե՛ք ձեր երեխային օգնել ձեզ խառնել քարտերը և դասավորել սեղանի վրա՝ երեսով դեպի ներքև:

  • Թո՛ղ երեխան շրջի քարտերից մեկը: Օգնե՛ք նրան ասել քարտի վրա գրված թիվը:

  • Հետո նա շրջում է երկրորդ քարտը: Եթե դա չի համապատասխանում առաջինին, ապա երկու քարտերն էլ նորից շրջում են՝ երեսով ներքև: Իսկ եթե համապատասխանում է, ապա երեխան պահում է 2 քարտն էլ:

  • Հաջորդ խաղացողը շրջում է 2 քարտ՝ փնտրելով համընկնող քարտեր: Ամեն անգամ քարտը շրջելիս խաղացողը պետք է ասի քարտի վրա գրված թիվը: