Skip to main content
Հետադարձ կապ

Օրինաչափություններ գտե՛ք

  • Գնացե՛ք զբոսնելու տան շրջակայքում և օրինաչափություններ փնտրե՛ք:

  • Կա՞ արդյոք օրինաչափություն, օրինակ` ձեր երեխայի հագուստի նախշերում:

  • Երբ սկսեք նկատել օրինաչափությունները, օգնե՛ք երեխային որոշելու` արդյոք դա օրինաչափություն է, թե նման է նախորդին: