Skip to main content
Հետադարձ կապ

Համընկնող տառեր

Սովորեցրե՛ք երեխային իր անվան տառերը՝ կիրառելով ընտանիքի անունները:

  • Գրե՛ք երեխայի անունը:

  • Միասին հաշվե՛ք անվան մեջ եղած տառերի քանակը:

  • Օգնե՛ք նրան ճանաչել տառերի տեսքը և անունները:

  • Գրե՛ք ընտանիքի որևէ անդամի անունը երեխայի անվան տակ:

  • Երեխայի հետ քննարկե՛ք, թե ինչով են նման և ինչով են տարբեր այդ անունները: