Skip to main content
Հետադարձ կապ

Միասին գիրք պատրաստեք

  • Մի քանի թերթ թուղթ միասին ծալե՛ք մեջտեղից՝ գիրք պատրաստելու համար:

  • Խնդրե՛ք երեխային պատմել, թե ինչ է անում օրվա այս կամ այն ժամին:

  • Խնդրե՛ք երեխային մի քանի նկար նկարել իր պատմության մասին գրքի միջին երկու էջերի և շապիկի վերջին էջի վրա:

  • Յուրաքանչյուր նկարի ներքևում գրի՛ առեք այդ նկարի մասին երեխայի ասածը:

  • Գրքի համար վերնագիր մտածե՛ք, և թող ձեր երեխան գրքի շապիկի համար որևէ բան նկարի:

  • Գիրքը միասին կարդացե՛ք և ցույց տվեք ընտանիքի մյուս անդամներին: