Skip to main content
Հետադարձ կապ

Տեղավորում

  • Գտե՛ք մի խումբ առարկաներ, որոնք տեղավորվում են իրար մեջ: Օրինակ՝ մի խումբ զամբյուղներ, թասիկներ, կաթսաներ և այլն:

  • Հանձնարարե՛ք երեխաներին խաղալ դրանցով և դասավորել իրար մեջ՝ դնելով փոքրերն ավելի մեծերի մեջ:

  • Քննարկե՛ք նրանց հետ, թե ինչ են արել:

  • Ո՞ր առարկան էր ամենից շատ բան տեղավորում:

  • Ո՞րն էր ամենափոքրը:

  • Կարո՞ղ են, արդյոք, տեղավորել բոլոր առարկաներն ամենամեծի մեջ: