Skip to main content
Հետադարձ կապ

Ապահովե՛ք նորածնի անվտանգությունը լոգանքի ժամանակ

Հետևե՛ք անվտանգության կանոններին երեխաներին լողացնելու ժամանակ: Մի քանի հիմնական կանոններ՝

  1. Ստուգել՝ ամուր է արդյոք դրված լոգարանը:
  2. Լոգարանը ջրով լցնել այնքան, որ ջուրը ծածկի երեխայի ոտքերը նստած վիճակում:
  3. Լոգարանի մեջ չդնել սահող կտոր/ խանձարուր:
  4. Երեխային չպետք է թողնել միայնակ, երբ լողացնում, չորացնում կամ հագցնում եք նրան: