Skip to main content
Հետադարձ կապ

Միասին ոտանավոր կարդացե՛ք

  • Երեխայի համար որևէ ոտանավոր կարդացե՛ք կամ երգ երգե՛ք:

  • Կարդացե՛ք կամ երգե՛ք 2-րդ անգամ, և երեխան թող այս անգամ միանա ձեզ:

  • Հաջորդ օրը նորից կարդացե՛ք նույն բանաստեղծությունը կամ երգե՛ք երգը:

  • Երբ երեխան մտապահի բանաստեղծությունը կամ երգը, օգնե՛ք նրան կարդալ/երգել ձեզ հետ միասին: