Skip to main content
Հետադարձ կապ

Տարածության չափում

  • Սկզբում երեխային հարցրե՛ք, թե իր կարծիքով քանի քայլ է պետք՝ սենյակի մի ծայրից մյուսը հասնելու համար:

  • Գրի՛ առեք նրա գուշակած թիվը:

  • Խնդրե՛ք երեխային չափել սենյակի երկարությունը՝ ոտք գցելով, և համեմատեք նրա գուշակած թիվը փաստացի չափածի հետ:

  • Կրկնե՛ք վարժությունը տան կամ բակի տարածքներ չափելու համար: